Projekt

Cílem projektu je vytvoření páteřní trasy a jejich přípojů na obce podél řekly Labe v území mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

Začátek trasy je umístěn do oblasti soutoku řek Labe a Orlice v Hradci Králové. O tohoto místě je trasa vedena až do obasti Třebše, kde navazujene na první plánovaný úsek nové cyklostezky z Hradce králové do Vysoké nad Labem.

Tento úvodní 5 km dlouhý úsek je veden souběžně s řekou až k jezu u Vysoké nad Labem, kde současně kříží silnicei mezi Opatovicemi a Vysokou. Od tohot křížení je provedeno samostatné napojení obce Vysoká, končící u nově vybudované tělocvičny v obci.

Druhý úsek bude propojovat jez u vysoké s Opatovicemi nad Labem. Trasa je vedeno po mostu, za kterým je stočena do leva směrem k lesu a následně poběží podél horkovodu směrem k podjezdu vo obce Opatovice, kde se napojí na místí komunikaci.

Právě zde začíná třetí nejdelší úsek trasy Opatovice nad Labem - Dříteč. Samotný úsek je veden z Opatovic za elektrárnou s přemostěním zpět na levý břeh u elektrárenského mostu  a násedně dolů podél řeky do obce Dříteč. Právě přemostění za elektrárnou bude vytvářet nové cyklistické propojení břehů v tomto nejdelším úseku trasy.

Nejkratší etapa je spojnice obcí Dříteč a Nemčice, která v sobě nicméně obsahuje i přírpavu noa nové cyklistické přemostění níže po proudu pod stávajícím mostem.

Toto bezmála 1 km dlouhé propojení obcí je vedeno od čistírny odpadních vod v Dřítči podél řeky směrem ke stávajícímu kamennému mostu přes Labe. Dále pokračuje po stávající silnici k obecnímu úřadu v Němčicích odkud je nově navrženo cyklistické propojení směrem k Hradu Kunětická hora a ukončeno u stávající hospody pod hradem. 

Celková trasa posléze pokračuje po stávajcící silnici do Rábů, kde dochází k napojení na již fungující úsek Ráby - Pardubice.

Pro samotné zlepšení podmínek na trase se dále snažíme společně s Krasjkým úřadem Pardubice a Správou a údržnou silnic Pardubického kraje řešit kižovatku před hospodou v u Hradu Kunětická Hora, včetně úpravu silnice směrem do obce Ráby. Také je naším cílem napojení obce Kunětice a vytvoření vazby cyklistické Labská stezka - Kunětice - Sezemice. Neméně podstatné je řešení přeložky cyklostezky za obcí Brozany mimo její zastavěnou část.